(1)
Deinichenko, K.; Krasnov, G.; Radko, S.; Ptitsyn, K.; Shapovalova, V.; Timoshenko, O.; Khmeleva, S.; Kurbatov, L.; Kiseleva, Y.; Ilgisonis, E.; Pyatnitskiy, M.; Poverennaya, E.; Kiseleva, O.; Vakhrushev, I.; Tsvetkova, A.; Buromski, I.; Markin, S.; Zgoda, V.; Archakov, A.; Lisitsa, A.; Ponomarenko, E. Human CHR18: “Stakhanovite” Genes, Missing and UPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells. BIOMED CHEM RM 2021, 4, e00144.