DEINICHENKO, K.; KRASNOV, G.; RADKO, S.; PTITSYN, K.; SHAPOVALOVA, V.; TIMOSHENKO, O.; KHMELEVA, S.; KURBATOV, L.; KISELEVA, Y.; ILGISONIS, E.; PYATNITSKIY, M.; POVERENNAYA, E.; KISELEVA, O.; VAKHRUSHEV, I.; TSVETKOVA, A.; BUROMSKI, I.; MARKIN, S.; ZGODA, V.; ARCHAKOV, A.; LISITSA, A.; PONOMARENKO, E. Human CHR18: “Stakhanovite” Genes, Missing and uPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells. Biomedical Chemistry: Research and Methods, v. 4, n. 1, p. e00144, 31 Mar. 2021.