Deinichenko, K., G. Krasnov, S. Radko, K. Ptitsyn, V. Shapovalova, O. Timoshenko, S. Khmeleva, L. Kurbatov, Y. Kiseleva, E. Ilgisonis, M. Pyatnitskiy, E. Poverennaya, O. Kiseleva, I. Vakhrushev, A. Tsvetkova, I. Buromski, S. Markin, V. Zgoda, A. Archakov, A. Lisitsa, and E. Ponomarenko. “ Human CHR18: ‘Stakhanovite’ Genes, Missing and UPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells”. Biomedical Chemistry: Research and Methods, vol. 4, no. 1, Mar. 2021, p. e00144, doi:10.18097/BMCRM00144.