Published: 2021-03-31

Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells Restore Spermatogenesis in Male non Obstructive Azoospermia (Literature Review)

A. Tamadon, M.B. Askarov, U. Zhanbyrbekuly, R.A. Zhankina, D.T. Saipiyeva, A.K. Ibragimov, B.E. Kadirova, A. Yessenuly, R.S. Sherkhanov, M.A. Suleiman

e00141

Gut Microbiome and Drug Metabolism

E.N. Ilina, E.M. Mayorova, A.I. Manolov, A.A. Korenkova, V.V. Bahmetjev, K.S. Gorbunov

e00146

Human CHR18: “Stakhanovite” Genes, Missing and uPE1 Proteins in Liver Tissue and HepG2 Cells

K.A. Deinichenko, G.S. Krasnov, S.P. Radko, K.G. Ptitsyn, V.V. Shapovalova, O.S. Timoshenko, S.A. Khmeleva, L.K. Kurbatov, Y.Y. Kiseleva, E.V. Ilgisonis, M.A. Pyatnitskiy, E.V. Poverennaya, O.I. Kiseleva, I.V. Vakhrushev, A.V. Tsvetkova, I.V. Buromski, S.S. Markin, V.G. Zgoda, A.I. Archakov, A.V. Lisitsa, E.A. Ponomarenko

e00144